Why we need Service Design ?

چگونه برند های موفق تجربه مشتریان را هرگز به شانس واگذار نمی کنند ؟

?Why

خدمات از خیلی وقت پیش وجود داشته اند. ابتدا ساده بودند. سپس دنیا پیچیده تر شد. اکنون راه های بیشتری برای ارتباط مشتریان با شرکت ها ابداع شده است. برای مثال می توانیم پول را از طریق عابر بانک، اپ موبایل، وب سایت، تلفن و حضور در شعبه به حساب دیگری واریز کنیم. خدمت موفق خدمتی است که در مسیر ارایه آن گره ای نیست. وقتی تجربهی خدمت خوب باشد مشتری دوست دارد آن را تکرار کند. وقتی تعداد مراحل و افرادی که در ارائه سرویس دخیل هستند زیاد باشد ارائه تجربه خوب دشوار یا حتی غیر ممکن می شود.

?What

خدمات از خیلی وقت پیش وجود داشته اند. ابتدا ساده بودند. سپس دنیا پیچیده تر شد. اکنون راه های بیشتری برای ارتباط مشتریان با شرکت ها ابداع شده است. برای مثال می توانیم پول را از طریق عابر بانک، اپ موبایل، وب سایت، تلفن و حضور در شعبه به حساب دیگری واریز کنیم. خدمت موفق خدمتی است که در مسیر ارایه آن گره ای نیست. وقتی تجربهی خدمت خوب باشد مشتری دوست دارد آن را تکرار کند. وقتی تعداد مراحل و افرادی که در ارائه سرویس دخیل هستند زیاد باشد ارائه تجربه خوب دشوار یا حتی غیر ممکن می شود.

?How

پروسه سرویس دیزاین تکرار شونده و غير خطی است، از تعریف چالش شروع و چهار مرحله اصلی دارد:

Discover

مصرف کنندگان، کارمندان و مدیران در مورد احساسات، فکر و نیاز ها و اهداف خود با ما صحبت می کنند. ما این اطلاعات را منظم برای مرحله بعدی آماده می کنیم.

بیشتر ...

Ideate

با استفاده از داده های مرحله قبل سوال های درست تری پرسیده می شود. گاه مسئله به صورت کلی عوض می شود بر اساس بینش مصرف کننده ها کارمندان و مدیران ایده ها و از ترکیب ایدها کانسپت ها شکل می گیرند.

بیشتر ...

Prototype

بر اساس کانسپت های به دست آمده از مرحله قبل نمونه ی اولیه طراحی شده و با مصرف کنندگان واقعی تست می شود. نمونه اولیه بواسطه فیدبک ها بهتر شده و کامل تر می شود.

بیشتر ...

Implement

در نهایت از نمونه های تست شده، نسخه ای که بهترین فیدبک ها را گرفته اجرا می شود. نسخه اجرا شده مجددا بواسطه فیدبک ها بهتر و بهتر می شود. در واقع این چرخه تا پایان عمر خدمت ادامه پیدا می کند.

بیشتر ...

Workshops

Be Creative

در باور عموم خالقيت معجزه ای است که تنها افراد خاص به صورت ذاتی از آن برخوردار اند. در این کارگاه به شکل عملی تجربه می کنيم چگونه نبوغ تنها را خالقيت نيست. به عبارتی دیگر در این روش ما معجزهی خودمان را می سازیم.


Service Design

این کارگاه در دو بخش تئوری و عملی به این مسئله خواهد پرداخت که چرا دیگر هزینه های برندینگ، مارکتینگ و تبلیغات به تنهایی کافی نیستند. برند های موفق از چه روش هایی در تمامی نقاط برخورد دیگران (مشتریان، کارکنان و ) با برند تجربه آنها را مدیریت می کنند؟

Team

Let's have coffee sometimes

ترجیح می دهیم برای اولین بار شما را در محیطی صمیمی تر ببینیم

Contact

Tell: +98 912 116 6511

info@charshanbe.design

© charshanbe | 2016